Homeข่าวเศรษฐกิจศาลล้มละลายกลางรับฟื้นฟูกิจการการบินไทยแล้ว นัดไต่สวน 17 สิงหา

ศาลล้มละลายกลางรับฟื้นฟูกิจการการบินไทยแล้ว นัดไต่สวน 17 สิงหา

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ 27 พ.ค. ศาลล้มละลายกลาง รับฟื้นฟูการบินไทยแล้วได้พักการชําระหนี้ (automatic stay) ทันที โดยศาลนัดไต่สวน 17 ส.ค. ทางเจ้าหนี้ หากคัดค้าน ต้องยื่นก่อนนัดไต่สวนเป็นเวลาไม่น้อย 3 วัน

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลาง ด้มีคำสั่งคดีดำ10/2563 ใน คำร้องขอฟื้นฟูที่บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา

ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.เวลา 09.00 น. โดยให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้งห่างกันไม่เกิน 7 วัน และให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]