Homeข่าวเศรษฐกิจซีพีเอฟ ส่งมอบความห่วงใยอย่างปลอดภัย ในโครงการ“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”

ซีพีเอฟ ส่งมอบความห่วงใยอย่างปลอดภัย ในโครงการ“กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผลิตอาหารชั้นนำ เพิ่มความเข้มงวดแนวปฏิบัติมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยปรับแนวปฎิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย ได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟทั่วประเทศและไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ทุกๆเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงวัย เพื่อนำเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ ไปมอบให้แก่ผู้สูงวัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด เจ้าหน้าที่ที่จะส่งมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของให้แก่ผู้สูงวัย ต้องปฎิบัติตามแนวทางของบริษัท คือ หน้ากากอนามัย ถุงมือ และพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้ง เว้นระยะห่างจากผู้สูงวัยอย่างน้อย 2 เมตรในการสื่อสาร การส่งมอบเงินช่วยเหลือเพื่อดำรงชีพและสิ่งของ ให้วางในจุดที่เหมาะสมของที่พักผู้สูงวัย

ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงวัย ซีพีเอฟร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน “โครงการกองทุน ซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งตามลำพัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพรวม 833 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือเพื่อดำรงชีพทุกๆเดือน เดือนละ 2,000 บาท และเป็นการให้ความช่วยเหลือจนกว่าผู้สูงวัยจะถึงแก่กรรม โดยมีการรับผู้สูงวัยเข้าโครงการทุกปี โดยในปี 2563 มีผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ 388 ราย

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]