CPF ดัน SMEs คู่ค้าพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถ ผ่านโครงการ SMEx เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

419

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คู่ค้า SMEs ในโครงการ SMEx ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก รุ่นที่ 1 ว่า บริษัท มุ่งมั่นส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจ SMEs มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างการเติบโตไปด้วยกัน โครงการ SMEx รุ่น 1 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและเติบโตอย่างแข็งแกร่งสามารถตอบโจทย์เวทีการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น ล่าสุด ผลสำเร็จของโครงการ SMEx รุ่นที่ 1 ช่วยให้เจ้าของกิจการ SMEs ได้มีความรู้และมองเห็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย การบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน เป็นต้น ช่วยให้คู่ค้า SMEs มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น ประหยัดต้นทุนการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย เพิ่มมูลค่า และมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ประกอบการนำผลลัพธ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและโลกต่อไป

“บริษัทฯ ภาคภูมิใจมากที่มีส่วนร่วมช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่านมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น เป็นรากฐานให้คู่ค้า SMEs สามารถมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งมีส่วนสำคัญซีพีเอฟและผู้ประกอบการ SMEs เติบโตไปด้วยกัน และขอขอบคุณทุกบริษัทที่เชื่อมั่นร่วมมือกับซีพีเอฟด้วยดีมาตลอด ความสำเร็จของ SMEs รุ่นแรกเป็นต้นแบบช่วยจุดประกายเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้า SMEs รายอื่นๆ ต่อไป” นายประสิทธิ์กล่าว

ด้านนายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟริเริ่มโครงการ SMEx ขึ้นเป็นปีแรกโดยมีคู่ค้า SMEs เข้าร่วม 10 บริษัท เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพจำนวน 16 โครงการ โดยนำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของซีพีเอฟมาช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคู่ค้า SMEs แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทาง Lean Six Sigma การศึกษาดูงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลกในการผลิตอาหาร พร้อมทั้งมีทีมวิศวกรของซีพีเอฟช่วยประเมินงานเพื่อร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อคิดและจัดทำโครงการ โดยมีซีพีเอฟเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้คำแนะนำจนจบโครงการ เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ด้านความปลอดภัย ด้านบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อม และด้านระบบดิจิทัล

โครงการ SMEx เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการ “Partner to Grow เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” เป็นการผนึกกำลังกับหน่วยงานภายในองค์กรมาข่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างรอบด้านให้กับ “คู่ค้าธุรกิจ” โดยมุ่งเน้นช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ Faster Payment ที่ช่วยเหลือคู่ค้า SMEs มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถรักษากิจการในช่วงวิกฤติโควิด-19 และโครงการ CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง เคียงข้างคู่ค้า ช่วยให้คู่ค้าขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายไพศาล สมศรี เจ้าของบริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด ผู้จัดหากระเทียม ผักชีสดสำหรับการผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า ดีใจที่ได้ร่วมโครงการ SMEx เพราะความรู้และทักษะที่ได้รับจากซีพีเอฟมีผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก และเกษตรกรในภาคเหนือประมาณ 2 พันราย สามารถนำความรู้และคำแนะนำไปใช้จริง ช่วยลดสารเคมี เพิ่มผลผลิต และรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย

นางสาวณิชยา น่วมเจิม เจ้าของบริษัท ณิชาฟาร์ม จำกัด ผู้จัดหาน้ำมะนาว กล่าวว่า ขอขอบคุณซีพีเอฟที่ดำเนินโครงการสนับสนุนคู่ค้า SMEs ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสามารถรักษาการดำเนินกิจการได้จากการร่วมโครงการ Faster Payment ของซีพีเอฟ และโครงการ SMEx ช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการเพิ่มผลผลิต ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย การจัดการของเสีย และยกระดับการดำเนินงานที่ส่งผลให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตน้ำมะนาวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนงาน