AIS คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และองค์กรยั่งยืน จาก SET AWARDS 2023

444

AIS กวาด 2 รางวัลใหญ่จากเวที SET AWARDS 2023 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ประกอบไปด้วย รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Outstanding Investor Relations Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัลองค์กรยั่งยืน Commended Sustainability Awards พร้อมกันนี้ยังได้รับการจัดอันดับ SET ESG Rating ในระดับ AAA สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG ที่ AIS เดินหน้าสร้างการเติบโตร่วมกันของผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) กล่าวว่า “ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของ AIS ที่มุ่ง ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co ผ่านการสร้าง Sustainable Nation หรือการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยบน ECOSYSTEM ECONOMY ทั้งผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล ส่งผลให้เราได้รับการยอมรับและสามารถคว้ารางวัลจาก SET AWARD ได้อีกครั้งในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว AIS ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการยกระดับขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลได้ตามมาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบองค์กรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

รางวัล SET AWARDS เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว