AIS คว้ารางวัลแบรนด์องค์รกรสูงสุด ASEAN’s Top Corporate Brand 2023

445

AIS  ได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand 2023 ในฐานะองค์กรโทรคมนาคมแรกและหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ด้วยมูลค่าถึง 9,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการคำนวณด้วย CBS Valuation เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเครื่องมือแรกของประเทศไทยที่จัดทำโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากขีดความสามารถในการทำธุรกิจที่มีสินค้าและบริการคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า และนักลงทุน ส่งผลให้แบรนด์แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AIS เคยได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands ตั้งแต่ปี 2012 ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับต่อเนื่องมาถึง 5 ปี โดยขึ้นแท่น Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ในปี 2016

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “ปรัชญาการทำงานของเอไอเอสกว่า 34 ปีที่ผ่านมา คือ เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสร้างความสุขให้กับลูกค้า ผ่านการส่งมอบประสบการณ์สื่อสารและบริการดิจิทัลที่ดีที่สุด อีกทั้งยังมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในฐานะองค์กรไทยที่จะบริหารจัดการผลประโยชน์อย่างตอบโจทย์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ธรรมาภิบาล,การลงทุน, การสร้างรายได้ ,ผลประกอบการ รวมถึง ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง พร้อมการใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผล ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นรักษาสมดุลย์ดังกล่าว จนได้รับความเชื่อมั่นสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่แข็งแกร่ง”

CBS Valuation จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ได้รับความเชื่อถืออย่างยิ่งจากองค์กรต่างๆ เครื่องมือแรกของประเทศไทย ซึ่งออกแบบวิจัยโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล  โดยผลงานนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ใน ปี 2557  และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 15 ปี  ถือเป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมซึ่งได้รับการให้ความสำคัญจากภาคธุรกิจสูงสุด เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี โดยมีสูตรการคำนวณภายใต้กรอบของ CBS Valuation บนฐานคิดที่ว่า CBS Valuation จะเท่ากับ มูลค่าขององค์กร: Enterprise value -(สินทรัพย์รวมทั้งหมด: Total Asset-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: Cash and Cash Equivalents-การลงทุนชั่วคราว: Temporary Investments) ซึ่งจะทำให้สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรได้ในที่สุด

นายสมชัย กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และเป็นกำลังใจในการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเรายืนยันว่า บุคลากรเอไอเอสทุกคนจะเดินหน้าทำงานเพื่อลูกค้า และไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาประยุกต์ใช้เสมอ  เพราะนอกจากจะสร้างการเติบโตแล้ว ยังเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วย โดยรางวัลดังกล่าวมิใช่เพื่อ AIS เท่านั้น แต่เป็นรางวัลในนามประเทศไทยที่ปักหมุดสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับ ASEAN  และเป็นบทพิสูจน์ถึงขีดความสามารถของภาคเอกชนไทยที่พร้อมเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศต่อไป”