Homeข่าวทั่วไปเปิดแผนปลดล็อดสถานประกอบการ จัดลำดับเรียงตามความเสี่ยงของพื้นที่และประเภท

เปิดแผนปลดล็อดสถานประกอบการ จัดลำดับเรียงตามความเสี่ยงของพื้นที่และประเภท

คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยคณะทำงานกลุ่มมาตรการสำหรับการมาเปิดธุรกิจ ได้จัดทำ “คู่มือเตรียมความพร้อมการเปิดสถานประกอบการภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

โดยพิจารณาความเสี่ยง แบ่งตาม สถานประกอบการ และ พื้นที่ รวมทั้งข้อปฏิบัติพื้นฐานที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม โดยจะมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการแต่ละประเภท

เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง พิจารณาจำแนกตามสถิติการแพร่ระบาดของแต่ละพื้นที่จังหวัด แบ่งกลุ่มเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ ปานกลางและสูง

สำหรับความเสี่ยงของสถานประกอบการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่ำ ปานปลางและสูง ซึ่งสำหรับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ หรือปานกลางก็ตาม

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆ มี 4 องค์ประกอบ คือ ความหนาแน่นของผู้คนที่มาร่วม ระยะเวลาที่ใช้ กิจกรรมที่ผู้คนทำ และการระบายอากาศ

สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ ต้องอยู่ห่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 1 เมตร ใช้เวลาอยู่ด้วยกันน้อยกว่า 30 นาที มีการพูดคุยธรรมดาไม่มาก และเป็นสถานที่เปิดไม่ติดแอร์ อากาศสามารถ่ายเทได้ดี

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลาง มีระยะห่างของคนน้อยกว่า 1 เมตร แต่ไม่เบียดเสียด ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 30 นาที- 1ชั่วโมง มีการส่งเสียงพูด ร้องตะโกนเป็นบางช่วง และสถานที่ปิด หรือติดแอร์ การระบายอากาศเพียงพอ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงมาก มีการเบียดเสียด ห่างกันน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากกว่า 1 ชั่วโมง มีการส่งเสียงพูด ร้อง ตะโกน เดือบตลอดเวลา และเป็นสถานที่ปิด หรือ ติดแอร์ การระบายอากาศไม่เพียงพอ

เมื่อจัดระดับความเสี่ยงแล้ว จึงจำแนกกลุ่มสถานประกอบการแต่ละกลุ่มที่สามารถเปิดได้ และบางประเภทไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ คือ

กลุ่มความเสี่ยงต่ำที่สุด เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก อยู่ที่โล่งแจ้ง มีลักษณะเป็นหาบเร่ แผงลอย หรือไม่มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง

กลุ่มความเสี่ยงต่ำ สถานประกอบการขนาดเล็ก ติดแอร์ หรือ ไม่ติดแอร์ ไม่มีการสัมผัสตัว เช่น ร้านขายหนังสือ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของทั่วไป ร้านขายวัสดุก่อสร้าง สวนสาธารณะ สนามออกกำลังกายกลางแจ้ง ลานกีฬา เช่น สนามเทนนิส

กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง จำแนกเป็น สถานที่รวมร้านค้าขนาดเล็ก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดอาหาร ฟู้ดเซ็นเตอร์ สถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าโมเดิร์นเทรด คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นต้น สถานประกอบการขนาดเล็ก ติดแอร์ มีการสัมผัสตัว เช่น ร้านทำตัดผม คลีนิคความงาม คลีนิคแพทย์ คลืนิคทำฟัน สนามกีฬาบางประเภท มีพื้นที่ห่างกัน ที่มีการระบายอากาศ เช่น สนามแบตมินตัน สระว่ายน้ำ

กลุ่มความเสี่ยงสูง จำแนกเป็น สถานประกอบการขนาดเล็กติดแอร์ แต่มีการนั่งอยู่กับที่นาน ๆ เช่น ร้านเกมส์ ร้านอินเตอรเ์น็ต  สถานประกอบการที่อยู่ในห้องแอร์ แต่มีลักษณะผู้ใช้บริการต้องนั่งอยู่เป็นเวลานาน ๆ 1-2 ชั่วโมง เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพอื่น ร้านนวด สถานประกอบการท่ีมีการชุมนุมผู้คนจำนวนมากและอยู่ในสถานที่ปิด เช่น ศูนย์แสดงสินค้า ศูนยป์ระชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ สถานประกอบการที่ชักนำให้มีการเคลื่อนที่ของคนข้ามพื้นท่ี เช่น สถาบันกวดวชิา สถานประกอบการท่ีมีการชุมนุมจำนวนมากอยู่ในสถานที่เปิดแต่ชวนให้ส่งเสียงดังตะโกนเชียร์ เช่น สนามกีฬา และ สถานประกอบการท่ีมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อ เนื่องจากมีพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท มีกิจกรรมที่มีการส่งเสียง ตะโกน เชียร์ ผับ บาร์คาราโอเกะ สนามมวย โรงสอนมวย สนามกฬีาในห้องแอร์

และกลุ่มสุดท้าย ที่มีความเสี่ยงสูง จะไม่ได้รับการพิจารณาเปิดดำเนินการ จนกว่าจะมีมาตรการหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าปลอดภัย ถึงค่อยทบทวนให้สามารถเปิดบริการได้

ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบการที่สามารถเปิดบริการได้ กระทรวงสาธารณสุขจะจัดทำคู่มือสำหรับสถานประกอบการรายประเภท ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อแจ้งว่า ได้ดำเนินการเรียบร้อย ตามข้อปฏิบัติพื้นฐานและคู่มือสำหรับสถานประกอบการแล้ว จากนั้นถึงจะเปิดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน รวมถึงจัดระบบลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการ

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]