สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป ทำโลกเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

678

Climate Change ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รู้มั้ยเธอว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป๋ มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศยากจน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change กำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก และมีผลเลวร้ายต่อประเทศยากจนที่ต้องการให้เศรษฐกิจจองประเทศขยายตัว

ด้านหนึ่ง ประเทศยากจน และประเทศกำลังพัฒนา ได้รับผลกระทบจากโลกร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภัยพิบัติ ขาดแคนอาหาร และความอดอยาก นำไปสู่การอพยพไปประเทศที่ร่ำรวย

อีกด้านหนึ่ง โลกร้อนยิ่งทำให้ประเทศร่ำรวยมั่งคั่งขึ้น 14 ใน 19 ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด มีสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ก็เกิดมาจากการเอารัดเอาเปรียบของประเทศที่ร่ำรวย นั่นแหละที่เป็นตัวการที่แท้จริง

#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

ขอบคุณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม