ซีพี ออลล์ – วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สปป.ลาว เซ็น MOU ความร่วมมือยกระดับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอาเซียน 

217

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุลิอุดง สุนดาลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว พร้อมด้วยท่านหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน   

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.สายสะหมอน งามสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก พร้อมด้วยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ท่านดวงดี สิลิบาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก ร่วมลงนามพยาน และคณะผู้บริหารทุกฝ่ายร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมปัญญางาม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ความร่วมมือดังกล่าวของทั้งสองฝ่าย เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้แก่ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และสาขาอื่น ๆ ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ จะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม ตามหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ ตามเจตนารมณ์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

เพราะการศึกษาคือโอกาสทั้งในปัจจุบันและอนาคตของเยาวชนและประเทศชาติ ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน โดยสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนค่าครองชีพ รูปแบบการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรที่ทันสมัยเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริง Work-based Education (WBE) เพื่อส่งเสริมความสามารถ พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็น “คนเก่ง คนดี”