Homeข่าวทั่วไปคลอดประกันรถแบบใหม่ แบบรายวัน/เดือน/ไตรมาส

คลอดประกันรถแบบใหม่ แบบรายวัน/เดือน/ไตรมาส

คปภ. คลอดประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ มีทั้งแบบจ่ายเบี้ยประกันรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนยุคโควิด-19 ระบาด

พร้อมออกมาตรการด้านประกันภัยช่วยเหลือภาคธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ออกมาตรการด้านประกันภัยเพื่อข่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และพิกัดอัตรา เบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาว เพื่อผ่อนผันเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ โดยอนุญาตให้บริษัทประกันภัยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาส และใช้อัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

รวมทั้งกำหนดทางเลือกให้บริษัทประกันภัยคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยที่จะสามารถทำกรมธรรม์ประกันภัยให้สอดคล้องกับการใช้รถ โดยผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกับบริษัทประกันภัยจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย และเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสามารถ รวมถึงเลือกความคุ้มครองตามระยะเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ บริษัทอาจออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาคุ้มครอง โดยปีที่ 2 และปีที่ 3 ใช้เบี้ยพื้นฐาน 95% และ 85% ของปีที่ 1 ตามลำดับ ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ระยะยาวได้ รวมถึงบริษัทอาจออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี โดยให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยไม่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาเอาประกัน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน- 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ ยังได้ออกคำสั่งเรื่อง ระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ไว้กับบริษัทประกันภัย แต่มีเหตุจำเป็นต้องหยุดประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ประกอบธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สามารถขอระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ระหว่างหยุดประกอบธุรกิจได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดกรมธรรม์ออกไปตามระยะเวลาที่มีการระงับความคุ้มครอง โดยกำหนดให้ไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]