Homeข่าวเศรษฐกิจก.ล.ต. ยันประสานตลท.ใกล้ชิด หากพบการซื้อขายผิดปกติ

ก.ล.ต. ยันประสานตลท.ใกล้ชิด หากพบการซื้อขายผิดปกติ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ้นเครื่องหมายไว้บนหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาลงทุน แต่ผู้ลงทุนยังสามารถซื้อขายหลักทรัพย์นั้นได้ เช่น

  • เครื่องหมาย NP (Notice Pending) ในกรณีที่อยู่ระหว่างรอข้อมูลสำคัญ
  • เครื่องหมาย C (Caution) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
    • ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
    • ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและศาลรับคำร้องขอไว้แล้ว หรือ ถูกเจ้าหนี้ยื่นฟ้องล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายและศาลรับคำฟ้องไว้แล้ว
    • บริษัทจดทะเบียนมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company)
  • เครื่องหมาย H (Trading Halt) และเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) เป็นการสั่งพักการซื้อขาย เมื่อมีเหตุการณ์กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลที่กระทบต่อฐานะการเงิน ไม่นำส่งงบการเงิน หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง

และจะเข้าเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุเพิกถอนหากบริษัทจดทะเบียนมีปัญหาฐานะการเงิน หรือ ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์อันมีผลกระทบร้ายแรง เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

สำหรับกรณีที่มีการซื้อขายผิดปกติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการตรวจสอบและหากพิจารณาว่าอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ ก.ล.ต. เพื่อตรวจสอบในเชิงลึกและดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]